Ducker sunucusu ve bu dizin direkt olarak Windows dosya sisteminde değil, gönderdiğiniz komut çıktısından görebileceğiniz gibi bir WSL dağıtımının içindedir. Dağıtıma docker-desktop adı verilir.

Bu yapılandırma dosyasına ulaşmamın yolu, komut istemini açıp wsl -d docker-desktopdağıtımı girmek ve ardından cd /etcdosyanın bulunduğu dizine gitmek için kullanmaktı. Oradan dosyayı ile açıp düzenleyebilirsiniz vi sysctl.conf.

Görselleri tercih ederseniz yararlı ekran görüntüsü:


Post::query()->where()->bla.bla..->paginate($paginate)->appends(request()->except('page'));

page hariçi diğerlerini sayfalamaya dahil eder.


Laravel’e API çağrıları yaparken, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcı bir çağrı yaptığında 401 durum kodu döndürülür ve aşağıdaki yanıt verilir:

{"message":"Unauthenticated."}

Bu mesajı değiştirmek veya reponse şeklini değiştirmeniz için app/Exceptions/Handler.php:

protected function unauthenticated($request, AuthenticationException $exception) {
if ($request->expectsJson()) {
return response()->json([‘error’ => ‘istediğiniz mesaj.’], 401);
}
return redirect()->guest(‘login’);
}


Makine öğrenimi karmaşık bir disiplindir. Ancak, makine öğrenim modellerini uygulamak, Google’ın TensorFlow: gibi veri öğrenme, eğitim modelleri, tahminler sunma ve gelecekteki sonuçları alma sürecini kolaylaştıran makine öğrenme çerçeveleri sayesinde, eskisinden daha az göz korkutucu ve kolay.

TensorFlow, sayısal hesaplama ve büyük ölçekli makine öğrenmesi için açık kaynaklı bir kütüphanedir. TensorFlow, makine öğrenmesi ve derin öğrenim (sinir ağları olarak da bilinir) modellerini ve algoritmalarını bir araya getirir ve ortak metafor yoluyla bunları faydalı kılar. Bu uygulamaları yüksek performanslı C ++ ‘ta uygularken, çerçeveyle uygulamalar oluşturmak için uygun ön uç API sağlamak için Python kullanır.

Tensorflow Temelleri

Bu örnekte, bazı Tensorflow uygulamalarını gerçekleştirmek için…


Laravel 5.7 E-posta Doğrulama Eğitici Örneği Scratch’dan günümüzün önde gelen konusu. Bu sürümde, ayarları yapılandırmanız ve her şeyi ayarlamak için biraz kod yazmanız gerekiyor. E-posta doğrulama, web uygulamalarındaki zorunlu işlevselliktir ve laravel ile çok kolay hale gelir. O zaman yapalım.

Laravel 5.7 Email Doğrulama Eğitimi Örneği

Öncelikle, aşağıdaki komutu kullanarak Laravel 5.7’yi yükleyin.

composer create-project laravel/laravel emailVerify --prefer-dist# orlaravel new emailVerify


timidity -Ow -o output.wav input.mid

diğer formatlara çevirmek için timidity --help komutundan faydalanabilirsiniz.


unix temelli sistemlerde find komutunu kullanarak alt klasörlerdeki dosya sayısını bulabilirsiniz.

find . -mindepth 1 -type d | wc -l

-mindepth 1 parametresiyle bulunduğunuz klasörü hariç tutarak istediğiniz aramayı yapabilirsiniz.

daha detaylı komutlar için man find komutuyla man pages'e göz atabilirsiniz.

referans

Abdullah Bozdağ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store