WARNING: bridge-nf-call-iptables is disabled (Windows)

Ducker sunucusu ve bu dizin direkt olarak Windows dosya sisteminde değil, gönderdiğiniz komut çıktısından görebileceğiniz gibi bir WSL dağıtımının içindedir. Dağıtıma docker-desktop adı verilir.

Bu yapılandırma dosyasına ulaşmamın yolu, komut istemini açıp wsl -d docker-desktopdağıtımı girmek ve ardından cd /etcdosyanın bulunduğu dizine gitmek için kullanmaktı. Oradan dosyayı ile açıp düzenleyebilirsiniz vi sysctl.conf.

Görselleri tercih ederseniz yararlı ekran görüntüsü:

ctrl+c ve :wq yada ZZ ile kayıt edip çıkabilirsiniz.

--

--

https://apo-bozdag.github.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store