Laravel API unauthenticated mesajını değiştirme

Laravel’e API çağrıları yaparken, kimliği doğrulanmamış bir kullanıcı bir çağrı yaptığında 401 durum kodu döndürülür ve aşağıdaki yanıt verilir:

{"message":"Unauthenticated."}

Bu mesajı değiştirmek veya reponse şeklini değiştirmeniz için app/Exceptions/Handler.php:

protected function unauthenticated($request, AuthenticationException $exception) {
if ($request->expectsJson()) {
return response()->json([‘error’ => ‘istediğiniz mesaj.’], 401);
}
return redirect()->guest(‘login’);
}

--

--

https://apo-bozdag.github.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store