alt klasör sayısı bulma (unix)

unix temelli sistemlerde find komutunu kullanarak alt klasörlerdeki dosya sayısını bulabilirsiniz.

find . -mindepth 1 -type d | wc -l

-mindepth 1 parametresiyle bulunduğunuz klasörü hariç tutarak istediğiniz aramayı yapabilirsiniz.

daha detaylı komutlar için man find komutuyla man pages'e göz atabilirsiniz.

referans

--

--

https://apo-bozdag.github.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store